zał. 2 do Regulaminu Przedszkola

 

 

Opłaty

 

za pobyt dziecka w przedszkolu

 

 Opłaty za przedszkole naliczane są  zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola prowadzone przez Gminę Żary o statusie miejskim.

 

§ 1. Przedszkole zobowiązuje się do:

 

1.   bezpłatnego realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty w godzinach 800 – 1300  (do 5 godzin dziennie), bez korzystania z wyżywienia;                                                                                                  

 

2.   odpłatnego prowadzenia zajęć w zakresie opieki, kształcenia i wychowania wykraczających poza czas wskazany w pkt 1 realizacji podstawy programowej (w wymiarze powyżej  5 godzin dziennie);

 

3.   organizowania  opieki i edukacji  dziecka przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

 

4.   sprawowania opieki nad dzieckiem odpowiednio do jego wieku, potrzeb oraz możliwości przedszkola, w oparciu o zasady bezpieczeństwa i higieny;

 

5.   objęcia dziecka/dzieci wymagających dodatkowego wsparcia, pomocą specjalistyczną;

 

6.   wspomagania wychowawczej roli rodziny;

 

7.   odpłatnego świadczenia w zakresie wyżywienia według ustalonej stawki żywieniowej.

 

 

 

Opłaty podstawowe:

 

 § 2. Miesięczna opłata za korzystanie ze świadczeń Przedszkola składa się z dwóch  składników:

 

1.   opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie -  według stawki  za godzinę  w  wysokości  0,12 %  minimalnego wynagrodzenia  za pracę określoną  na podstawie odrębnych przepisów. Opłatę nalicza się za czas zadeklarowany przez rodziców/opiekunów pomniejszony o czas realizacji podstawy programowej. Opłata, o której mowa nie obejmuje kosztów innych zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek lub za zgodą Rodziców.  Zajęcia te opłacane są  dodatkowo  w sposób ustalony w Przedszkolu.

 

2.   opłata za wyżywienie dziecka w Przedszkolu - zależna jest od ilości posiłków, z których dziecko korzysta. Opłatę oblicza się wg obowiązującej w Przedszkolu stawki żywieniowej: I śniadanie – 1,30 zł., II obiad – 3 zł, podwieczorek – 1,30 zł

 

     § 3. W przypadku gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego opłata za świadczenia wskazane w §2 ust. 1, wynosi50 % kwoty ustalonej w przypadku drugiego i kolejnych dzieci uczęszczających do przedszkola. Podstawą obniżenia opłaty są dokumenty potwierdzające nabycie prawa do 50% ulgi.

 

 

 

Opłaty dodatkowe:

 

Składka na fundusz Rady Rodziców – dobrowolna kwota zadeklarowana przez rodziców.

 

.

 

 DODATKOWE INFORMACJE

 

Umożliwiamy regulowanie opłat w różnorodnej formie: 

 

  1. wpłata gotówki w przedszkolu,
  2. wpłata na wskazany rachunek bankowy przedszkola,

Składkę na fundusz Rady Rodziców wnosi się w przedszkolu, gdyż Rada Rodziców nie  posiada konta, na które można wnosić opłatę.

 

 

Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu. 
W związku z powyższym, niezależnie od wyboru formy płatności, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do  15 dnia  każdego miesiąca.

 

ZASADY REGULOWANIA ODPŁATNOŚCI

 

  1. Rodzice/prawni opiekunowie deklarują wybór formy płatności.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy wybrali wpłatę gotówki w przedszkolu wnoszą ją w wyznaczonym przez dyrektora  terminie.
  3. Przy wyborze innych form płatności niż opłata wnoszona w przedszkolu, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są, dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy przedszkola w wyznaczonym terminie. W przypadku braku dokonania wpłaty, księgowane są one jako zaległość od których naliczane są ustawowe odsetki. ( w późniejszym terminie)

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

 

  1. Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.
  2. Rozliczenie z tego tytułu nastąpi w postaci odpisu w następnym miesiącu po podliczeniu frekwencji.

 

§ 4.  W przypadku przyjęcia dziecka do Przedszkola w trakcie trwania miesiąca, Rodzic/Opiekun prawny dziecka wnosi opłatę miesięczną, o której mowa w § 2 ust. 1 wraz z opłatą za korzystanie z wyżywienia, o której mowa w §2 ust. 2 w wysokości proporcjonalnej.

§ 5. W przypadku odbioru dziecka  po godzinach zadeklarowanych, Rodzic/Opiekun prawny  zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej opłaty za każdą ponadplanową, rozpoczętą godzinę  w wysokości określonej  w § 2 ust. 1