Regulamin Przedszkola
Opracowany na podstawie Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żarach
zaopiniowany przez Radę Rodziców i zatwierdzony przez Radę Pedagogicznąw dniu28.08.2012r.

I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 1

Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy obsługi.

§ 2

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.
 2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. 
 3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola. 

§ 3

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach: 630 – 1600Ramowy rozkład dnia stanowi załącznik 3 do niniejszego regulaminu.
 2. Dzieci do przedszkola przyprowadza się w godzinach: 630 – 800. Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola. W takim przypadku dziecko zjada śniadanie w domu.
 3. W godzinach: 800 - 1300 realizowana jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 4. Dzieci odbiera się w godzinach: 1300  – 1600 

§ 4

 1. Do przedszkola są przyprowadzane dzieci zdrowe.
 2. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków.

§ 5

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

§ 6

Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

§ 7

W przedszkolu funkcjonuje procedura przyprowadzania i odbierania dzieci załącznik 1.

II. PRAWA DZIECI

§ 7

Dzieci mają prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.
 2. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej".
 3. Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.
 4. Poszanowania godności osobistej.
 5. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
 6. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
 7. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
 8. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb. 

III. OBOWIĄZKI DZIECI

§ 8

Dzieci zobowiązane są do:

 1. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
 2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
 3. Szanowania wytworów innych dzieci.
 4. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 5. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
 6. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
 7. Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
 8. Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
 9. Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

 IV. PRAWA RODZICÓW

§ 9

Rodzice mają prawo do:

 1. Poznania treści statutu przedszkola.
 2. Pełnej informacji dotyczącej dziecka.
 3. Kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.
 4. Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.
 5. Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi przedszkola, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
 6. Informacji dotyczących wydatkowania funduszy wpłacanych na rzecz Rady Rodziców.
 7. Uzyskiwania informacji dotyczących działalności Rady Rodziców.
 8. Współuczestniczenia w życiu przedszkola.

 V. OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 10

Rodzice zobowiązani są do:

 1. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola.
 2. Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad zawartych w załączniku 2.
 3. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.
 4. Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami.
 5.  Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.  
 6.  Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 11

Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkolai Regulamin Pracy obowiązujący w przedszkolu.

§ 12

Wszystkich pracowników przedszkola

oraz rodziców i opiekunów

obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 13

Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

 


 

zał. 2 do Regulaminu Przedszkola

 

 

Opłaty

 

za pobyt dziecka w przedszkolu

 

 Opłaty za przedszkole naliczane są  zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola prowadzone przez Gminę Żary o statusie miejskim.

 

§ 1. Przedszkole zobowiązuje się do:

 

1.   bezpłatnego realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty w godzinach 800 – 1300  (do 5 godzin dziennie), bez korzystania z wyżywienia;                                                                                                  

 

2.   odpłatnego prowadzenia zajęć w zakresie opieki, kształcenia i wychowania wykraczających poza czas wskazany w pkt 1 realizacji podstawy programowej (w wymiarze powyżej  5 godzin dziennie);

 

3.   organizowania  opieki i edukacji  dziecka przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

 

4.   sprawowania opieki nad dzieckiem odpowiednio do jego wieku, potrzeb oraz możliwości przedszkola, w oparciu o zasady bezpieczeństwa i higieny;

 

5.   objęcia dziecka/dzieci wymagających dodatkowego wsparcia, pomocą specjalistyczną;

 

6.   wspomagania wychowawczej roli rodziny;

 

7.   odpłatnego świadczenia w zakresie wyżywienia według ustalonej stawki żywieniowej.

 

 

 

Opłaty podstawowe:

 

 § 2. Miesięczna opłata za korzystanie ze świadczeń Przedszkola składa się z dwóch  składników:

 

1.   opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie -  według stawki  za godzinę  w  wysokości  0,12 %  minimalnego wynagrodzenia  za pracę określoną  na podstawie odrębnych przepisów. Opłatę nalicza się za czas zadeklarowany przez rodziców/opiekunów pomniejszony o czas realizacji podstawy programowej. Opłata, o której mowa nie obejmuje kosztów innych zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek lub za zgodą Rodziców.  Zajęcia te opłacane są  dodatkowo  w sposób ustalony w Przedszkolu.

 

2.   opłata za wyżywienie dziecka w Przedszkolu - zależna jest od ilości posiłków, z których dziecko korzysta. Opłatę oblicza się wg obowiązującej w Przedszkolu stawki żywieniowej: I śniadanie – 1,30 zł., II obiad – 3 zł, podwieczorek – 1,30 zł

 

     § 3. W przypadku gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego opłata za świadczenia wskazane w §2 ust. 1, wynosi50 % kwoty ustalonej w przypadku drugiego i kolejnych dzieci uczęszczających do przedszkola. Podstawą obniżenia opłaty są dokumenty potwierdzające nabycie prawa do 50% ulgi.

 

 

 

Opłaty dodatkowe:

 

Składka na fundusz Rady Rodziców – dobrowolna kwota zadeklarowana przez rodziców.

 

.

 

 DODATKOWE INFORMACJE

 

Umożliwiamy regulowanie opłat w różnorodnej formie: 

 

 1. wpłata gotówki w przedszkolu,
 2. wpłata na wskazany rachunek bankowy przedszkola,

Składkę na fundusz Rady Rodziców wnosi się w przedszkolu, gdyż Rada Rodziców nie  posiada konta, na które można wnosić opłatę.

 

 

Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu. 
W związku z powyższym, niezależnie od wyboru formy płatności, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do  15 dnia  każdego miesiąca.

 

ZASADY REGULOWANIA ODPŁATNOŚCI

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie deklarują wybór formy płatności.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy wybrali wpłatę gotówki w przedszkolu wnoszą ją w wyznaczonym przez dyrektora  terminie.
 3. Przy wyborze innych form płatności niż opłata wnoszona w przedszkolu, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są, dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy przedszkola w wyznaczonym terminie. W przypadku braku dokonania wpłaty, księgowane są one jako zaległość od których naliczane są ustawowe odsetki. ( w późniejszym terminie)

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

 

 1. Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.
 2. Rozliczenie z tego tytułu nastąpi w postaci odpisu w następnym miesiącu po podliczeniu frekwencji.

 

§ 4.  W przypadku przyjęcia dziecka do Przedszkola w trakcie trwania miesiąca, Rodzic/Opiekun prawny dziecka wnosi opłatę miesięczną, o której mowa w § 2 ust. 1 wraz z opłatą za korzystanie z wyżywienia, o której mowa w §2 ust. 2 w wysokości proporcjonalnej.

§ 5. W przypadku odbioru dziecka  po godzinach zadeklarowanych, Rodzic/Opiekun prawny  zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej opłaty za każdą ponadplanową, rozpoczętą godzinę  w wysokości określonej  w § 2 ust. 1

 


 zał. 3 do Regulaminu Przedszkola

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3

IM. FUNDACJI WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W ŻARACH

 

CO ROBIĘ W PRZEDSZKOLU ?

 630- Najwcześniej mogę przyjść do przedszkola o tej porze i bawić się samemu lub z kolegami, a nawet z Panią, która ciągle jest obok mnie , zawsze mnie wysłucha i pomoże.

 820- Teraz wszyscy myjemy ręce , bo za chwilę jest śniadanie. Jeśli jestem dyżurnym pomagam przy jego podaniu.

 830-Śniadanie. Wiem ,że nikt mnie nie będzie zmuszał do jedzenia , jeśli nie mam apetytu.

 900-Pani przedstawia i proponuje nam różne ciekawe pomysły na spędzenie czasu. Mogę też proponować co chciałbym robić. Wszystkie pomysły są mile widziane. Każdy znajdzie coś dla siebie . Rozmawiamy, malujemy, wycinany, lepimy, tańczymy, śpiewamy.

 10 30-Idziemy na spacer.  

 1120- Przygotowujemy się do obiadu. Higiena rąk jest bardzo ważna.

 1130- Jemy pyszny obiad, a po zjedzeniu dbamy o czystość naszych zębów.

 1200- Odpoczywamy po obiedzie: leżymy, słuchamy bajek czytanych przez Panią i zaproszonych do przedszkola gości, słuchamy muzyki. Mile spędzamy czas na zabawach, grach śpiewaniu piosenek w sali i w ogrodzie przedszkolnym.

 1415- Mały podwieczorek jest zawsze chętnie zjadany. Bawimy się czekamy aż przyjdą po nas mamy.

 1530- O tej porze przedszkole jest zamykane , nie spóźnij się mamo