KONCEPCJA PRACY

MIEJSKIEGO RZEDSZKOLA  NR 3 IM. FUNDACJI WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W ŻARACH

na lata 2009-2014

 

        Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żarach  jest jednym z dokumentów opracowywanych samodzielnie przez zespół nauczycielski. Ma charakter wieloletniego planu działań przedszkola i stanowi drogowskaz, swojego rodzaju mapę kierunkującą działania dyrektora, nauczycieli oraz pozostałych pracowników. Jest konstrukcją , na której opiera się planowanie oddziaływań przedszkola na krótsze okresy – roczne, miesięczne, tygodniowe.

Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 w Żarach  została zaprojektowana w oparciu o aktualne informacje o działalności placówki, diagnozę stanu przedszkola i warunków jego funkcjonowania, analizę środowiska lokalnego, potrzeb edukacyjnych dzieci , rodziców, oczekiwań i wyzwań cywilizacyjnych.

Zaprojektowana przez zespół nauczycieli Miejskiego Przedszkola w  Żarach oraz przedstawicieli Rady Rodziców  koncepcja pracy przedszkola zawiera cele strategiczne  oraz cele szczegółowe do realizacji w kolejnych latach.

Dokument ma charakter otwarty, możliwe jest dokonywanie modyfikacji i zmian wynikających z potrzeb, nowych oczekiwań podmiotów edukacyjnych, nowych wyzwań i kierunków w edukacji najmłodszych.

 I.                 CELE STRATEGICZNE KONCEPCJI

 

1.Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców

 2.Przedszkole tworzy warunki do budowania poczucia tożsamości i przynależności u dzieci w oparciu o kulturę, zwyczaje, tradycje naszego regionu i kraju

 

3.W przedszkolu wdrażane są innowacyjne działania,  programy autorskie, alternatywne metody pracy z dziećmi wspomagające i wspierające ich rozwój

 

II.            REALIZATORZY KONCEPCJI

1.Nauczyciele:

mgr Beata Słowińska

Mgr Anna Zbruk

mgr Ewa Wawrzyniak

mgr Ewelina Dropik

mgr Grażyna Paszkiewicz

mgr Marta Sawicka

Alina Kasperska

Teresa Gorczyca

Ewa Bęben

mgr Krystyna Krzywicka

mgr Antoni Czyżyk

mgr Magdalena Markowska

mgr Jadwiga Rupieta

     2.   Dyrektor   Przedszkola  - mgr  Jolanta Baworowska

 

III.        OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Dyrektor   Przedszkola  - mgr  Jolanta Baworowska

 

  IV. SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA

       Uszczegółowienie zapisów i realizacji celów strategicznych koncepcji pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 w  Żarach znajduje się w rocznych planach pracy ujętych w formie konkretnych zadań do wykonania .  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE KONCEPCJI PRACY

          

 

 

 

 

 

OPIS EWALUACJI KONCEPCJI

 

Etapy zbierania danych

                        Cele

 

 

Bieżąca obserwacja realizacji zadań

·        ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań z harmonogramem

·        doskonalenie i modyfikowanie realizowanej koncepcji

·        określenie stopnia zaangażowania pracowników w realizację koncepcji

 

 

Po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji pracy przedszkola

·        ocena stopnia realizacji celów szczegółowych

·        oceną cząstkowa realizacji koncepcji

·        modyfikacja i projektowanie zmian w realizowanej koncepcji pracy przedszkola

·        określenie stopnia zaangażowania pracowników w realizację koncepcji

·        zebranie informacji niezbędnych do dalszego planowania pracy placówki

 

 

Po zakończeniu realizacji  koncepcji pracy ( 2014 r. )

·        oszacowanie efektów działania i realizacji założeń strategicznych i szczegółowych koncepcji

·        dokonanie oceny sumującej realizację koncepcji

·        określenie stopnia zaangażowania pracowników  w projektowanie i pełną realizację koncepcji pracy przedszkola

·        zebranie informacji niezbędnych do dalszego planowania pracy przedszkola

 

 

Informacje dotyczące bieżącej realizacji zadań  gromadzą nauczycielki , a po wykonaniu zadania przekazują je   dyrektorowi przedszkola. Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji pracy przedszkola i ewaluacje sumujące przeprowadza dyrektor , a jej wyniki przedstawiane są na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Wybrane fragmenty ewaluacji przedstawiane są rodzicom.

 

KRYTERIA EWALUACJI SUMUJĄCEJ:

► co najmniej 80% celów szczegółowych zostało osiągniętych- koncepcja została zrealizowana w stopniu bardzo dobrym ( wysoki poziom realizacji założeń koncepcji);

► powyżej 50% celów szczegółowych zostało osiągniętych- koncepcja została zrealizowana w stopniu dobrym;

► poniżej 50% celów szczegółowych zostało osiągniętych – koncepcja została zrealizowana w stopniu niedostatecznym.